STRONGER

EUROPE FOR CITIZENS 

Doelstelling en activiteiten

De belangrijkste doelstelling van het project is om (Europese) lokale en regionale beleidsmakers, verenigingen en burgers, instrumenten en informatie te bieden om burgerparticipatie en politieke participatie te stimuleren en te ondersteunen.

De mogelijkheden, middelen en informatie die we zullen ontwikkelen, zowel in tijden van COVID-19 als daarna, zullen zorgen voor sterkere en meer inclusieve democratieën wanneer de pandemie voorbij is.

De kernactiviteiten van het project zijn VIJF INTERNATIONALE EVENEMENTEN voor alle projectpartners (10-12 landen), aangevuld met kleinere LOKALE ACTIES (een workshop, een conferentie) die door elke partner in het eigen land wordt georganiseerd.

 

Deelnemende partners

De deelnemende partners komen uit de groep van steden, gemeenten of zustersteden, federaties, verenigingen van lokale autoriteiten, instellingen die andere niveaus van lokale/regionale autoriteiten vertegenwoordigen, lokale actiegroepen, culturele centra, non-profit organisaties uit alle EU-lidstaten en Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro en Servië.


Het project wordt opgedeeld in 3 fasen:

Fase 1: Bewustwording creëren (Event 1 en 2) 

In de eerste fase zal het project de mogelijkheid bieden aan de deelnemers (beleidsmedewerkers, beleidsmakers, opvoeders, activisten, gemeenschapsleiders, vertegenwoordigers van ngo's, vrijwilligers - mensen met verschillende sociale en professionele achtergronden) om te bepalen hoe de pandemie de (democratische) participatie heeft beïnvloed op verschillende niveaus:

 1. Individueel
 2. Lokaal, bijvoorbeeld: de behoefte aan open groene ruimtes in steden en lokale gemeenschappen – het terugbrengen en het herstel van groene ruimten en parken.
 3. Nationaal
 4. Europees
 5. Wereldwijd

Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen en de impact van de COVID-19 crisis op politieke en sociale burgerparticipatie, met betrekking tot: beperkingen van fundamentele burgerlijke vrijheden, de anderhalve meter regel, eventuele overige inperking van de bewegingsvrijheid, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat de overheid de maatschappelijke verplichting heeft om epidemische, endemische, beroepsziekten en andere ziekten te voorkomen, behandelen en beheersen.

 

Bovengenoemde reflectie (fase 1) zal dienen om te begrijpen welke impact deze maatregelen hebben gehad en zullen blijven hebben, op de lokale, regionale, nationale en globale (burger) participatie.

 

Fase 2: Faciliteren van de uitwisseling op beleidsniveau (Event 3)

 

In deze tweede fase zal een uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen de deelnemers worden gefaciliteerd met betrekking tot specifieke aspecten van een participatieve democratie (zoals o.a. burgerparticipatie), zoals:

 1. Open democratie (politieke beslissingen uitleggen en transparant maken): wat wordt bedoeld met een transparante en betrouwbare regering in tijden van crisis?
 2. Participatieve democratie (burgers die kunnen deelnemen aan de besluitvorming): burgerbijeenkomsten, crowdsourcen van ideeën en bouwen van consensus over bepaalde kwesties en de noodzaak voor lokale overheden om gemeenschappen in staat te stellen hun mening te uiten.
 3. Grondrechten in de EU, met inbegrip van de grondrechten van vluchtelingen en migranten aan de Europese grenzen.
 4. De positie van NGO's, journalisten en klokkenluiders - hoe heeft de crisis het landschap veranderd? Herkennen, stimuleren en delen van positieve initiatieven die euroscepsis tegengaan (‘good practices’)

 

Fase 3: Opbouwen van burgerparticipatie en politieke participatie in heel Europa (Event 4 en 5)

 

In de derde fase werken de deelnemers ideeën uit over hoe ze democratische burger participatie kunnen realiseren en verzekeren in tijden van COVID-19 en daarna.

 1. Digitale veerkracht en ‘tech’ antwoorden op COVID19 - ‘tech ondersteunde burger deelname’ die zich onderscheidt door het ‘bottom-up’ delen van informatie, ‘bottom-up ontstaan van publiek-private partnerschappen en het bottom-up ontstaan van collectieve participatieve acties. Hoe kan technologie de kloof tussen besluitvormers en burgers overbruggen?
 2. Wat kunnen overheidsinstanties leren van de particuliere sector en van maatschappelijke organisaties in het licht van COVID19? (bijv. flexibele respons op de crisis, organisatorische herschikkingen, aanpasbare structuren).

Voorlopig schema

 

Start project        : maart 2021

Einde project      : juni 2022

Duur                       : 1 jaar 3 maanden

 

Mei 2021 - Internationaal evenement 1 (3 nachten, 2 deelnemers per partner)

Hoofdonderwerp: COVID-19 - de impact op democratische participatie op individuele en lokale gebied.

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

September 2021 - Internationaal evenement 2 (2 of 3 nachten, 2-3 deelnemers per partner)

Hoofdonderwerp: COVID-19 - de impact op democratische participatie op nationaal, Europees en mondiaal gebied

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

September-november 2021 - Lokale vervolgactiviteiten: video's opnemen

 

November 2021 - International Event 3 (2 of 3 nachten, 2-3 deelnemers per partner)

Hoofdthema: Faciliteren van de uitwisseling op beleidsniveau: open en participatieve democratie, grondrechten en maatschappelijke omgeving.

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

November 2021-februari 2022 - Lokale vervolgactiviteiten - debatten en workshops.

 

Februari 2022 - International Event 4 (2 of 3 nachten, 2-3 deelnemers per partner)

Hoofdonderwerp: Bouwen aan burger- en politieke participatie in heel Europa: digitale veerkracht en ‘tech-ondersteunde burger deelname’.

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

Maart-april 2022 - Lokale vervolgactiviteiten - debatten en workshops (vervolg op nov ’21)

 

April 2022 - International Event 5 (3 dagen, 2-3 deelnemers per partner)

Hoofdonderwerp: Bouwen aan burger- en politieke participatie in heel Europa: wat kunnen overheidsinstanties leren van de privésector en maatschappelijke organisaties, in het licht van COVID19?

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

April - mei 2022 - Verspreidingsactiviteiten op lokaal en Europees niveau.